Privacy policy

Privatlivspolitik
English below

Dansk version

Privatlivspolitik

Sidst opdateret: 11. oktober 2022 Denne privatlivspolitik beskriver vores politikker og procedurer for indsamling, brug og videregivelse af dine oplysninger, når du bruger tjenesten, og fortæller dig om dine privatlivsrettigheder, og hvordan loven beskytter dig.

Fortolkning og definitioner

Fortolkning

De ord, hvoraf det første bogstav er stort, har betydninger defineret under følgende betingelser. De følgende definitioner skal have samme betydning, uanset om de optræder i ental eller flertal.

Definitioner

Med henblik på denne privatlivspolitik:

 • Konto betyder en unik konto, der er oprettet til dig for at få adgang til vores tjeneste eller dele af vores tjeneste.

 • Tilknyttet betyder en enhed, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med en part, hvor “kontrol” betyder ejerskab af 50 % eller mere af aktierne, kapitalandele eller andre værdipapirer, der er berettiget til at stemme til valg af bestyrelsesmedlemmer eller anden administrerende myndighed.

 • Applikation betyder det softwareprogram, der leveres af virksomheden, downloadet af dig på enhver elektronisk enhed, kaldet Dida GeoQuiz.

 • Virksomhed (benævnt enten “Virksomheden”, “Vi”, “Os” eller “Vores” i denne Aftale) henviser til Didaktiko ApS, Rådyret 58, 9530.

 • Land henviser til: Danmark.

 • Enhed betyder enhver enhed, der kan få adgang til Tjenesten, såsom en computer, en mobiltelefon eller en digital tablet.

 • Personlige data er enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar person.

 • Tjenesten henviser til applikationen.

 • Tjenesteudbyder betyder enhver fysisk eller juridisk person, der behandler dataene på vegne af virksomheden. Det refererer til tredjepartsvirksomheder eller enkeltpersoner, der er ansat af virksomheden for at facilitere Tjenesten, levere Tjenesten på vegne af Virksomheden, udføre tjenester relateret til Tjenesten eller hjælpe Virksomheden med at analysere, hvordan Tjenesten bruges.

 • Brugsdata henviser til data, der indsamles automatisk, enten genereret af brugen af Tjenesten eller fra selve Tjenestens infrastruktur (f.eks. varigheden af et sidebesøg).

 • Du, menes den person, der tilgår eller bruger Tjenesten, eller den virksomhed eller anden juridisk enhed, på vegne af hvilken en sådan person har adgang til eller bruger Tjenesten, alt efter hvad der er relevant.

Indsamling og brug af dine personlige data

Typer af indsamlet data

 

Der indsamles ikke brugsdata under anvendelse af applikationen Dida GeoQuiz App fra App Store eller Google Play.

 

Personlig data på hjemmesiden www.didaktiko.dk

Mens vi bruger vores tjeneste, kan vi bede dig om at give os visse personligt identificerbare oplysninger, som kan bruges til at kontakte eller identificere dig. Personligt identificerbare oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til:

 • Bruger alias

Brugsdata

Brugsdata indsamles automatisk, når tjenesten bruges. Når du får adgang til tjenesten via eller via en mobilenhed, kan vi indsamle visse oplysninger automatisk, herunder, men ikke begrænset til, typen af mobilenhed, du bruger, din mobile enheds unikke id, IP-adressen på din mobilenhed, din mobil operativsystem, typen af mobil internetbrowser, du bruger, unikke enhedsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Oplysninger indsamlet under brug af applikationen

Mens vi bruger vores applikation, for at levere funktioner i vores applikation, kan vi med din forudgående tilladelse indsamle:

 • Oplysninger om din aktuelle placering

Vi bruger disse oplysninger til at levere funktioner i vores tjeneste, til at forbedre og tilpasse vores tjeneste. Oplysningerne kan uploades til virksomhedens servere og/eller en tjenesteudbyders server, eller de kan simpelthen gemmes på din enhed.

Du kan til enhver tid aktivere eller deaktivere adgangen til disse oplysninger via indstillingerne for din enhed, men derved vil du miste funktionaliteten i applikationen.

Brug af dine personlige data

Virksomheden kan bruge personlige data til følgende formål:

 • At levere og vedligeholde vores Service, herunder at overvåge brugen af vores Service.

 • Til andre formål: Vi kan bruge dine oplysninger til andre formål, såsom dataanalyse, identifikation af brugstendenser, bestemmelse af effektiviteten af vores salgsfremmende kampagner og til at evaluere og forbedre vores service, produkter, tjenester, markedsføring og din oplevelse.

Opbevaring af dine personlige data

Virksomheden opbevarer kun dine personlige data så længe det er nødvendigt for de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik. Vi vil beholde og bruge dine personlige data i det omfang, det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser (for eksempel hvis vi er forpligtet til at opbevare dine data for at overholde gældende love), løse tvister og håndhæve vores juridiske aftaler og politikker.

Virksomheden vil også opbevare brugsdata til interne analyseformål. Brugsdata opbevares generelt i en kortere periode, undtagen når disse data bruges til at styrke sikkerheden eller til at forbedre funktionaliteten af vores tjeneste, eller vi er juridisk forpligtet til at opbevare disse data i længere perioder.

Overførsel af dine personlige data

Dine oplysninger, herunder personoplysninger, behandles på virksomhedens driftskontorer og andre steder, hvor de parter, der er involveret i behandlingen, befinder sig. Det betyder, at disse oplysninger kan overføres til – og vedligeholdes på – computere, der er placeret uden for din stat, provins, land eller anden statslig jurisdiktion, hvor databeskyttelseslovene kan afvige fra dem fra din jurisdiktion.

Dit samtykke til denne fortrolighedspolitik efterfulgt af din indsendelse af sådanne oplysninger repræsenterer din accept af denne overførsel.

Virksomheden vil tage alle nødvendige skridt for at sikre, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, og ingen overførsel af dine personlige data vil finde sted til en organisation eller et land, medmindre der er tilstrækkelig kontrol på plads, herunder sikkerheden af Dine data og andre personlige oplysninger.

Slet dine personlige data

Du har ret til at slette eller anmode om, at vi hjælper med at slette de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig.

Vores tjeneste kan give dig mulighed for at slette visse oplysninger om dig fra tjenesten.

Du kan til enhver tid opdatere, ændre eller slette dine oplysninger ved at logge ind på din konto, hvis du har en, og besøge afsnittet med kontoindstillinger, der giver dig mulighed for at administrere dine personlige oplysninger. Du kan også kontakte os for at anmode om adgang til, rette eller slette alle personlige oplysninger, som du har givet os.

Bemærk dog, at vi muligvis skal opbevare visse oplysninger, når vi har en juridisk forpligtelse eller et lovligt grundlag for at gøre det.

Sikkerhed for dine personlige data

Sikkerheden af dine personlige data er vigtig for os, men husk, at ingen metode til transmission over internettet eller metode til elektronisk lagring er 100 % sikker. Selvom vi stræber efter at bruge kommercielt acceptable midler til at beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere deres absolutte sikkerhed.

Detaljerede oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger

De tjenesteudbydere, vi bruger, kan have adgang til dine personlige data. Disse tredjepartsleverandører indsamler, opbevarer, bruger, behandler og overfører oplysninger om din aktivitet på vores tjeneste i overensstemmelse med deres privatlivspolitikker.

Brug, ydeevne og diverse

Vi kan bruge tredjeparts tjenesteudbydere til at give en bedre forbedring af vores tjeneste.

 • Leaflet

  Deres privatlivspolitik kan ses på https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Børns privatliv

Vores tjeneste henvender sig ikke til nogen under 13 år, uden forældrenes samtykke. Vi indsamler ikke bevidst personligt identificerbare oplysninger fra nogen under 13 år. Hvis du er forælder eller værge, og du er klar over, at dit barn har givet os personlige data, bedes du venligst kontakt os. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi har indsamlet personlige data fra nogen under 13 år uden bekræftelse af forældrenes samtykke, tager vi skridt til at fjerne disse oplysninger fra vores servere.

Hvis vi er nødt til at stole på samtykke som et juridisk grundlag for at behandle dine oplysninger, og dit land kræver samtykke fra en forælder, kan vi kræve din forælders samtykke, før vi indsamler og bruger disse oplysninger.

Links til andre hjemmesider

Vores service kan indeholde links til andre websteder, der ikke drives af os. Hvis du klikker på et tredjepartslink, vil du blive dirigeret til denne tredjeparts websted. Vi anbefaler dig på det kraftigste at gennemgå fortrolighedspolitikken for hvert websted, du besøger.

Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikker eller praksis på nogen tredjeparts websteder eller tjenester.

Ændringer i denne privatlivspolitik

Vi kan opdatere vores privatlivspolitik fra tid til anden. Vi vil underrette dig om eventuelle ændringer ved at offentliggøre den nye privatlivspolitik på denne side.

Vi vil give dig besked via e-mail og/eller en fremtrædende meddelelse om vores tjeneste, før ændringen træder i kraft, og vi opdaterer “Sidst opdateret”-datoen øverst i denne privatlivspolitik.

Du rådes til at gennemgå denne fortrolighedspolitik med jævne mellemrum for eventuelle ændringer. Ændringer til denne privatlivspolitik træder i kraft, når de offentliggøres på denne side.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om denne privatlivspolitik, kan du kontakte os:

 • På mail:  didaktiko@didaktiko.dk

In English

 

Privacy Policy

Last updated: October 11, 2022

This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects You.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

 • Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.

 • Affiliate means an entity that controls, is controlled by or is under common control with a party, where “control” means ownership of 50% or more of the shares, equity interest or other securities entitled to vote for election of directors or other managing authority.

 • Application means the software program provided by the Company downloaded by You on any electronic device, named Dida GeoQuiz

 • Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to Didaktiko ApS, Rådyret 58, 9530.

 • Country refers to: Denmark

 • Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.

 • Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual.

 • Service refers to the Application.

 • Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used.

 • Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).

 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Collecting and Using Your Personal Data

 

No usage data is collected when using the Dida GeoQuiz application from App Store og Google Play.

 

Types of Data Collected

Personal Data 

While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • User alias

Usage Data

Usage Data is collected automatically when using the Service.

When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.

Information Collected while Using the Application

While using Our Application, in order to provide features of Our Application, We may collect, with Your prior permission:

 • Information regarding your location

We use this information to provide features of Our Service, to improve and customize Our Service. The information may be uploaded to the Company’s servers and/or a Service Provider’s server or it may be simply stored on Your device.

You can enable or disable access to this information at any time, through Your Device settings.

Use of Your Personal Data

The Company may use Personal Data for the following purposes:

 • To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.

 • For other purposes: We may use Your information for other purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Service, products, services, marketing and your experience.

Retention of Your Personal Data

The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods.

Transfer of Your Personal Data

Your information, including Personal Data, is processed at the Company’s operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located outside of Your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.

Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.

Delete Your Personal Data

You have the right to delete or request that We assist in deleting the Personal Data that We have collected about You.

Our Service may give You the ability to delete certain information about You from within the Service.

You may update, amend, or delete Your information at any time by signing in to Your Account, if you have one, and visiting the account settings section that allows you to manage Your personal information. You may also contact Us to request access to, correct, or delete any personal information that You have provided to Us.

Please note, however, that We may need to retain certain information when we have a legal obligation or lawful basis to do so.

Security of Your Personal Data

The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.

Detailed Information on the Processing of Your Personal Data

The Service Providers We use may have access to Your Personal Data. These third-party vendors collect, store, use, process and transfer information about Your activity on Our Service in accordance with their Privacy Policies.

Usage, Performance and Miscellaneous

We may use third-party Service Providers to provide better improvement of our Service.

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 13. If You are a parent or guardian and You are aware that Your child has provided Us with Personal Data, please contact Us. If We become aware that We have collected Personal Data from anyone under the age of 13 without verification of parental consent, We take steps to remove that information from Our servers.

If We need to rely on consent as a legal basis for processing Your information and Your country requires consent from a parent, We may require Your parent’s consent before We collect and use that information.

Links to Other Websites

Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party’s site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Changes to this Privacy Policy

We may update Our Privacy Policy from time to time. We will notify You of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let You know via email and/or a prominent notice on Our Service, prior to the change becoming effective and update the “Last updated” date at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us:

 • By email: didaktiko@didaktiko.dk

Privat login

Få tilsendt vores databehandleraftale

Kontakt os for en pris

Få en fordelagtig pris ved at tegne en kommuneaftale.

Vi vil kontakte dig så hurtigt som muligt.